แบบจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ โครงการระบบประปาภูเขาห้วยปลาย
ที่ตั้งโครงการ ม. 16 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ
พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สรุปผลพระราชดำริ ให้ก่อสร้างโครงการระบบประปาภูเขาห้วยปลาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 13, 15,16 และ 18 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค ของราษฎรในเขตตำบลประสงค์จำนวน 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 13,15, 16 และ 18) ราษฎรประมาณ 200 ครัวเรือน

2. เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ของราษฎรในเขตตำบลประสงค์ พื้นที่การเกษตร (ยางพารา มังคุด, เงาะ, ทุเรียน) รวมประมาณ 1,000 ไร่

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดีขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักชลประทานที่ 15
ประเภทของโครงการ การพัฒนาแหล่งน้ำ
สรุปลักษณะของโครงการ - ก่ิอสร้างทำนบดินขนาดสันทำนบ กว้าง 8.00 ม.สู 10.00 ม. ยาว 70.00 ม. เพื่อเก็บกักน้ำในความจุ 40,000 ลบ.ม.พร้อมด้วยอาคารประกอบ

- ก่อสร้างระบบท่ิอส่งน้ำ 2 สายคือสายใหญ่ และสายแยก 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ
-

งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น
และแหล่งที่มาของงบประมาณ
ในปีที่เริ่มต้น

-

งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีแยก
เป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึง
ปีปัจจุบันและแหล่งที่มาของ
งบประมาณ

-
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงปัจจุบันโดยสรุป
กรมชลประทานได้บรรจุโครงการเข้าแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2552 แล้ว