จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
ทำเนียบหัวหน้าส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
www.google.co.th
www.yahoo.com
www.hotmail.com
www.gmail.com
    หนังสือพิมพ์
    โทรทัศน์
    สถานีวิทยุ

ประวัตินางสาวกันยารัตน์  หวังอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานชื่อ - นามสกุล   กันยารัตน์ หวังอินทร์
เดิมชื่อ   เปิ้ล
ภูมิลำเนาเดิม   อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัน เดือน ปี เกิด   2 พฤษภาคม 2507
ที่อยู่ปัจจุบัน   121 ถนนท่าทองใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)   0 7727 3976
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)   08  6593  3088
   
   
 
    ประวัติการทำงาน
12 ม.ค. 2531
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 (สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี)
24 ธ.ค. 2533
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 (สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี)
31 มี.ค. 2546
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 (สำนักงานป่าไม้จังหวัดสงขลาี)
11 ธ.ค. 2551
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
    ประวัติการศึกษา
2514-2518
ประถมศึกษาตอนต้น     โรงเรียนวัดจันทาราม
2518-2521
ประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัดจันทาราม
2521-2524
มัธยมศึกษาตอนต้น       โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
2524-2529
ปวส.(บัญชี)                 โรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยี
 
 
 
 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลาลกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7728 7156   โทรสาร  0 7728 7156
WEBMASTER : Natthapong Yodmuang
 Email            : np3136ym@yahoo.com