จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
ทำเนียบหัวหน้าส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
www.google.co.th
www.yahoo.com
www.hotmail.com
www.gmail.com
    หนังสือพิมพ์
    โทรทัศน์
    สถานีวิทยุ
แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
        
ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 13 ทวิ)
        ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (มาตรา 16)
        ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17)
        ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 18)
        ขั้นตอนการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ (มาตรา 19)
        ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1)
        ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อการทำเหมืองแร่ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
        ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ( มาตรา 20 )
        ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยวเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต
        คู่มือการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ 2551
        กฤษฎีการตีความบ่อถ่านศิลา
        สรุปกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
        การคืนของกลางระหว่างคดี
        เจ้าของทรัพย์ขอคืนของกลางระหว่างคดีตามมาตรา 85

 การอนุญาตใช้ประโยชน์ไม้และของป่า
     
  ประกาศกรมป่าไม้ กำหนดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ
        ประกาศกรมป่าไม้ กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ฯ
        ประกาศกรมป่าไม้ การออกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์ฯ
        แนวทางปฏิบัติ ของผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
        คู่มือการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 2550
        คู่มือการอนุญาตไม้และของป่า้ 2551
        ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
        ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ (ต่อ)
        การคืนของกลางระหว่างคดี
        เจ้าของทรัพย์ขอคืนของกลางระหว่างคดีตามมาตรา 85
        หารือกรณีการตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
        หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรา 25

 


  

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลาลกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7728 7156   โทรสาร  0 7728 7156
WEBMASTER : Natthapong Yodmuang
 Email            : np3136ym@yahoo.com