CSS Templates 1 CSS Templates 2 CSS Templates 3 CSS Templates 4 CSS Templates 5
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ชักพระประเพณี

--------------------------

--------------------------

บริการเจ้าหน้าที่

--------------------------

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

--------------------------

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

สนง.ทสจ.สฎ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

--------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก

 

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
7 รอบ 84 พรรษา

พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

"เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร..."

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงฯ (e-bidding) 4/05/2560
บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงพลับพลาที่ประทับตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง 26/04/2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดการขยะตกค้างในแหล่งพื้นที่เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน 12/04/2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดการขยะตกค้างในแหล่งพื้นที่อำเภอเกาะสมุย 12/04/2560
ขอส่งแบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 02/03/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน โครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ 28/12/59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน โครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่27/12/59
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาในการจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานฯ 16/12/2559
รายงานผลการกำหนดราคากลางในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานฯ 14/12/2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 01/12/2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 28/11/2559

การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 ก.พ.60 [ดาวน์โหลดตัวอย่าง ของเทศบาลเมืองทุ่งสง] [ดาวน์โหลดแผนปี พ.ศ.2562]

เปิดรับสมัครโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2560 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560
ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎรืธานี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59 ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0013.2/ว7795 ลงวันที่ 7 พ.ย. 59
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด ปี 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5
การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ใบสมัครการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 (หมดเขตรับสมัคร สิ้นเดือน มีนาคม 2559) 20 ม.ค.58
ผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน 15 มิ.ย.58
การจัดทำแผนเพื่อการจัดกาารคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 มี.ค.58

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
  การประชุมรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การประชุมรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น 5
  นางธณัฐดา จำเริญกิจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Train to the Trainer) ภาคเหนือและภาคใต้ วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมรัชดา 2-3 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
  นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขให้คนในชาติ) วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก หมู่1 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมอื่นๆ>>>

เรื่อง
วันที่
เดือน
ปี
ดาวน์โหลด
Comment
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2559 23 มกราคม 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 5 กรกฎาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 15 มิถุนายน 2559
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) 9 ธันวาคม 2558
ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 10 สิงหาคม 2558
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) จังหวัดกระบี่และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 3 กรกฎาคม 2558
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาในการกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการการจัดการน้ำเสีย ขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของกลุ่มอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6
พฤษภาคม
2558
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้จัดการกระกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 17 ปี 2558
13
มกราคม
2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
30
กันยายน
2557
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
18
กันยายน
2557
ประกาศรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สนง.ทสจ.สฎ.
10
กันยายน
2557

ดูทั้งหมด>>

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

สถิติการป่าไม้ประเทศไทย

-------------------------------

โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-------------------------------

-------------------------------

ที่ตั้งสำนักงาน


ดู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า