CSS Templates 1 CSS Templates 2 CSS Templates 3 CSS Templates 4 CSS Templates 5
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

--------------------------

--------------------------

บริการเจ้าหน้าที่

--------------------------

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

--------------------------

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

สนง.ทสจ.สฎ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

--------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก

 

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
7 รอบ 84 พรรษา

พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

"เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร..."

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน โครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ 28/12/59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน โครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่27/12/59
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาในการจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานฯ 16/12/2559
รายงานผลการกำหนดราคากลางในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานฯ 14/12/2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 01/12/2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 28/11/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ทสจ.สุราษฎร์ธานี 07/11/2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างศูนย์รวบรวมและคัดแยกขยะ จำนวน 1 หลัง 30/09/2559
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่อสร้างศูนย์รวบรวมและคัดแยกขยะ 29/09/2559
ราคากลางก่อสร้างศูนย์รวบรวมและคัดแยกขยะ 29/09/2559
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาติดตั้งอ่างล้างจานฯ 29/09/2559
ราคากลางงานก่อสร้างอ่างล้านจานพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 29/09/2559

การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 ก.พ.60 [ดาวน์โหลดตัวอย่าง ของเทศบาลเมืองทุ่งสง] [ดาวน์โหลดแผนปี พ.ศ.2562]

เปิดรับสมัครโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2560 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560
ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎรืธานี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59 ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0013.2/ว7795 ลงวันที่ 7 พ.ย. 59
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด ปี 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5
การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ใบสมัครการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 (หมดเขตรับสมัคร สิ้นเดือน มีนาคม 2559) 20 ม.ค.58
ผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน 15 มิ.ย.58
การจัดทำแผนเพื่อการจัดกาารคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 มี.ค.58

 

 

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวผุด ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีถวานสักการะเนื่องใน " ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 วันที่ 6 เมษายน 2560
  การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ภายใต้งบกองทุนสิ่งแวดล้อม ของ อปท. 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 60
  นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ช่ิอง NBT เรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด วันที่ 4 เมษายน 2560
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการและพนักงาน ร่วมพัฒนาศาสนสถาน ในโครงการ "ทส.อาสา พัฒนาศาสนสถาน" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ วัดโพหวาย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
  มูลนิธิโคคา-โคล่า ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 33 ตันให้กับผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2560

กิจกรรมอื่นๆ>>>

เรื่อง
วันที่
เดือน
ปี
ดาวน์โหลด
Comment
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2559 23 มกราคม 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 5 กรกฎาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 15 มิถุนายน 2559
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) 9 ธันวาคม 2558
ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 10 สิงหาคม 2558
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) จังหวัดกระบี่และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 3 กรกฎาคม 2558
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาในการกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการการจัดการน้ำเสีย ขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของกลุ่มอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6
พฤษภาคม
2558
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้จัดการกระกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 17 ปี 2558
13
มกราคม
2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
30
กันยายน
2557
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
18
กันยายน
2557
ประกาศรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สนง.ทสจ.สฎ.
10
กันยายน
2557

ดูทั้งหมด>>

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

สถิติการป่าไม้ประเทศไทย

-------------------------------

โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-------------------------------

-------------------------------

ที่ตั้งสำนักงาน


ดู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า