CSS Templates 1 CSS Templates 2 CSS Templates 3 CSS Templates 4 CSS Templates 5
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ชักพระประเพณี

--------------------------

--------------------------

บริการเจ้าหน้าที่

--------------------------

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

--------------------------

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

สนง.ทสจ.สฎ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

--------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก

 

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
7 รอบ 84 พรรษา

พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

"เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร..."

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย)27/10/60
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 27/10/60
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (ครั้งที่ 2) 26/09/60
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26/09/60
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561งบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 29/08/60
รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาจัดทำหลักเขตและป้ายสังกะสี ตามโครงการจัดทำป้ายและหลักเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล23/08/60
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2560โครงการจัดทำป้ายและหลักเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 23/08/60
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (ครั้งที่ 2) ตามโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่า-เขา พื้นที่เกาะ ตามแผนปฏิบัติราชการ 22/08/60
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่เกาะเต่าอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14/08/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้างณพื้นที่อำเภอเกาะสมุยฯพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง26/07/2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้างณพื้นที่อำเภอเกาะสมุยฯพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 20/07/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้างฯ 20/07/2560
บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุยฯ 20/07/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพลับพลาที่ประทับฯ(ครั้งที่2) 23/06/2560
บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ 22/06/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่เกาะเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพลับพลาที่ประทับฯ 13/06/2560
ราคากลาง โครงการจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย 9/06/2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย 9/06/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9/06/2560

การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 ก.พ.60 [ดาวน์โหลดตัวอย่าง ของเทศบาลเมืองทุ่งสง] [ดาวน์โหลดแผนปี พ.ศ.2562]

เปิดรับสมัครโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2560 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560
ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎรืธานี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59 ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0013.2/ว7795 ลงวันที่ 7 พ.ย. 59
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด ปี 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5
การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ใบสมัครการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 (หมดเขตรับสมัคร สิ้นเดือน มีนาคม 2559) 20 ม.ค.58
ผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน 15 มิ.ย.58
การจัดทำแผนเพื่อการจัดกาารคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 มี.ค.58

 

  การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดรายสาขาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน "จังหวัดสะอาด" ในระดับตำบล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมนางยวน
  การประชุมเพื่อประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมการทบทวนโซน(cluster)สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5
  การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลาง โครงการจัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักมนพื้นที่เกาะเต่า ภายใต้โคงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้กลไกประชารัฐ (Local economy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วงานสืบสานภูมิปัญญาป่า -เล ชุมชน และเทศกาลจับหอยขาวเมืองไชยา- ท่าฉาง ภายใต้โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดควาทรู้ทางเทคโนโลยีชุมชน วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านไทรงาม หมู่ 7 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมอื่นๆ>>>

เรื่อง
วันที่
เดือน
ปี
ดาวน์โหลด
Comment
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2559 23 มกราคม 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 5 กรกฎาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 15 มิถุนายน 2559
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) 9 ธันวาคม 2558
ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 10 สิงหาคม 2558
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) จังหวัดกระบี่และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 3 กรกฎาคม 2558
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาในการกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการการจัดการน้ำเสีย ขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของกลุ่มอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6
พฤษภาคม
2558
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้จัดการกระกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 17 ปี 2558
13
มกราคม
2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
30
กันยายน
2557
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
18
กันยายน
2557
ประกาศรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สนง.ทสจ.สฎ.
10
กันยายน
2557

ดูทั้งหมด>>

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

สถิติการป่าไม้ประเทศไทย

-------------------------------

โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-------------------------------

-------------------------------

ที่ตั้งสำนักงาน


ดู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า